Všeobecné zmluvné podmienky k poskytovaniu služieb

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
( ďalej len „VZP“)

I. DEFINÍCIE

I.A. ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE

Spoločnosť YEAh s.r.o., so sídlom Bočná 2748/2, IČO: 54652383, DIČ: 2121752875, IČ DPH: SK2121752875, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 57674/N (ďalej len „Poskytovateľ“) je Poskytovateľom najmä: Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (ďalej aj „služby“).

„Záujemcom“ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a ktorá má záujem o služby Poskytovateľa a ktorá požiadala Poskytovateľa o poskytovanie služieb na základe objednávky alebo požiadala Poskytovateľa o uzavretie zmluvy.

„Klientom“ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a ktorá uzavrela s Poskytovateľom zmluvu a/alebo ktorá potvrdila Záväznú objednávku.

„Zmluvou“ sa rozumie akákoľvek zmluva, uzavretá medzi Poskytovateľom a Klientom Podstatnou náležitosťou Zmluvy je dohoda zmluvných strán o povahe úkonu Služby, ktorý má Prevádzkovateľ pre Klienta vykonať a Cena služby, ktorú je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi. Súčasťou Zmluvy sú VOP. Uzavretím zmluvy vzniká medzi Poskytovateľom a Klientom zmluvný vzťah so vzájomnými právami a povinnosťami.

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa (ďalej len „VOP“) je najmä úprava podmienok poskytovania služieb Poskytovateľa Klientom, ako aj úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Klienta.

Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom sa riadia najmä zmluvou, týmito VOP, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ceny za poskytované služby sú stanovené na základe vzájomnej dohody v schválenej cenovej ponuke.
Kontaktné údaje Poskytovateľa:
Telefón: 0910 101 100
E-mail: [email protected]

Kontaktné údaje Klienta: Na účely riadneho plnenia zmluvných povinností je Klient je povinný oznámiť Poskytovateľovi kontaktnú osobu, ktorá bude v mene Klienta s Poskytovateľom komunikovať a ktorej bude Poskytovateľ doručovať písomnosti. Klient sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi každú zmenu kontaktnej osoby.

I.B. DEFINÍCIE ZMLUVNÝCH POJMOV

Pre účely Zmluvy majú nasledovné výrazy v každom prípade nasledovný nižšie uvedený význam: „Paušálne služby“ sú zmluvne dohodnuté služby dodávané kontinuálne počas trvania zmluvného vzťahu v rozsahu vymedzenom v zmluve.

„Nepaušálne služby“ sú služby doobjednané Klientom počas trvania zmluvného vzťahu, resp. služby, ktoré sú síce vopred opčne zahrnuté v zmluve, ale poskytované výhradne na základe ďalšej objednávky Klienta nad rámec paušálnych služieb.

„Vypracovanie zadania“ je návrh digitálnych/marketingových aktivít k nepaušálnym službám, ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej cene a sú realizované na základe ďalšej objednávky nad rámec paušálnych služieb.

„Mediálne náklady“ sú náklady vynaložené na nákup mediálneho priestoru v sieti Google, Facebook Strossle, iných webových portáloch, atď.
„Mediálny priestor“ je priestor, v ktorom sa realizuje mediálna kampaň, predovšetkým Google Search, webové portály v sieti Google Adwords, Facebook, Instagram, Strossle či iné webové portály.

„Služba rýchlej pomoci“ rýchla pomoc a oprava do 36 hodín od nahlásenia počas pracovných dní. „Rýchla pomoc a oprava“ sa vykonáva len v pracovných dňoch, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak dôjde k nahláseniu poruchy v piatok po 15:00 hod. služba sa vykoná najneskôr nasledujúci pracovný týždeň v utorok do 15:00 hod..

„Report“ je dokument, zasielaný klientovi ktorý obsahuje informácie o realizácii zadania, aktuálnom stave kampane a odporúčania na optimalizáciu kampane.

„Copytext“ je text obsiahnutý v reklamnom formáte.

II OBJEDNÁVKA & ZMLUVA

2.1 Záujemca si môže u Poskytovateľa objednať služby, ktoré Poskytovateľ ponúka na svojej webovej stránke. Záujemca si môže u Poskytovateľa objednať aj iné služby, a to po predchádzajúcej vzájomnej dohode Záujemcu a Poskytovateľa.

2.2 Každá objednávka musí obsahovať obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, fakturačnú adresu, IČO, DIČ a IČ DPH v prípade ak je záujemca platiteľom DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby a jej emailovú adresu a telefonický kontakt, dátum objednávky a uvedenie služieb, o ktorých poskytovanie má záujem vrátane dátumu realizácie predmetných služieb.

2.3 Ak Poskytovateľ potvrdí Záujemcovi doručenie objednávky písomne alebo e-mailom, následne najneskôr do 7 (slovom: siedmych) pracovných dní odo dňa objednávky zašle Objednávateľovi konkrétnu ponuku – návrh zmluvy, ním požadovaných služieb vrátane cenovej ponuky, termínu a špecifikovaného rozsahu služieb (ďalej len „návrh zmluvy“). Poskytovateľ je viazaný návrhom zmluvy do 10 (desiatich) pracovných dní od jeho zaslania. Ak Objednávateľ v uvedenej lehote doručí spať Poskytovateľovi podpísaný návrh zmluvy vrátane schválenej cenovej ponuky považuje sa Zmluva za uzatvorenú. Ak Objednávateľ doručí Poskytovateľovi podpísaný návrh zmluvy po lehote uvedenej v tomto bode k platnému uzatvoreniu Zmluvy dôjde len v prípade ak Poskytovateľ do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia podpísaného návrhu zmluvy informuje Objednávateľa o jeho akceptácii, v opačnom prípade k platnému uzatvoreniu Zmluvy nepríde.

2.4 Akékoľvek vedľajšie dohody o prípadných zmenách v Zmluve sú akceptovateľné a prípustné výlučne po dohode oboch zmluvných strán.

2.5 Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť a správnosť údajov ním uvedených objednávke.

III ROZSAH, SPÔSOB A MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB

3.1 Rozsah, spôsob a miesto poskytovania služieb vrátane lehoty na poskytovanie služieb sú uvedené v zmluve alebo v Záväznej objednávke.

3.2 Podmienkou nevyhnutnou pre poskytovanie služieb zo strany Poskytovateľa v zmluvne dojednanom rozsahu a kvalite je zabezpečenie najmä technických a administratívnych podmienok zo strany Klienta a poskytnutie súčinnosti Poskytovateľovi zo strany Klienta potrebnej na poskytovanie služieb ako aj súčinnosti, o ktorej poskytnutie Poskytovateľ Klienta požiada.

3.3 Počas doby, kedy je Klient v omeškaní so splnením podmienok uvedených v bode 3.2 tohto článku VOP alebo s poskytnutím súčinnosti potrebnej na poskytovanie služieb ako aj súčinnosti, o poskytnutie ktorej Poskytovateľ Klienta požiadal, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením si svojich zmluvných povinností.

IV SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB

4.1. Paušálne služby sú poskytované vždy v zmluvne dohodnutom  rozsahu.

4.2 Ak by poskytovanie paušálnych služieb znamenalo prekročenie výšky dohodnutého rozsahu, má Poskytovateľ právo odmietnuť ich poskytnutie.

4.3 V prípade odmietnutia poskytnutia paušálnej služby podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy sa poskytnutie danej služby presúva do nasledujúceho mesiaca pokiaľ Objednávateľ neoznámi Poskytovateľovi, že o poskytnutie služby v takom prípade nemá záujem.

4.4 V prípade poskytnutia paušálnej služby nad rámec zmluvne dohodnutého rozsahu vzniká Poskytovateľovi právo na vyúčtovanie hodinovej sadzby nad rámec rozsahu dohodnutých služieb len v prípade, ak takúto možnosť ustanovuje Zmluva. Táto skutočnosť je vždy predmetom vzájomnej dohody.

4.5 Nepaušálne služby poskytuje Poskytovateľ výhradne na základe objednávky Klienta doručenej Poskytovateľovi (ďalej len „objednávka“).

4.6 Objednávka má písomnú/emailovú, resp. elektronickú podobu, pričom jej obsahom je najmä:
a. označenie zmluvných strán a odkaz na zmluvný vzťah,
b. písomné požiadavky, želané ciele alebo predstavy o realizácii služieb, c. presná špecifikácia požadovaného typu služby, termín a miesto poskytovania služieb.

4.7 Poskytovateľ je povinný najneskôr do 7 (slovom: siedmich) pracovných dní od doručenia objednávky zaslať Klientovi písomný návrh zadania na základe objednávky, ktorá najmä obsahuje informáciu o predpokladanom rozsahu hodín prípravy a realizácie služieb, cenový návrh a dodatočné informácie potrebné pre realizáciu príslušnej objednávky (ďalej len „návrh zadania“). Ak návrh zadania resp. Zmluva nedefinuje rozsah hodín, alebo dátum dodania, tak platí dodanie predmetných služieb do 6 týždňov od doručenia objednávky.

4.8 Klient je povinný písomne schváliť alebo odmietnuť návrh zadania v zmysle predchádzajúceho bodu do 3 (slovom: troch) pracovných dní od jeho doručenia, ak sa zmluvné strany dohodnú inak. Schválenie návrhu zadania sa považuje za záväzné pristúpenie k podmienkam a spôsobu realizácie objednaných služieb. Akékoľvek neskoršie zmeny obsahu schváleného návrhu zadania je možné vykonať len po písomnom súhlase oboch zmluvných strán.

4.9 Komunikácia medzi zmluvnými stranami na účely zmluvy sa realizuje prostredníctvom kontaktných osôb, a to výhradne v písomnej podobe prostredníctvom e-mailu.

4.10 Poskytovateľ môže poveriť poskytovaním služieb subdodávateľa za podmienok dohodnutých v týchto VOP. Pri poskytovaní služieb subdodávateľom má Poskytovateľ zodpovednosť tak, akoby ich poskytoval sám. Plnenia subdodávateľa sú považované za plnenia Poskytovateľa.

V PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa týchto VOP s odbornou starostlivosťou, najvyššou mierou profesionality, a to vždy na prospech záujmov Objednávateľa. Poskytovateľ poskytuje služby vždy v súlade s ustanoveniami týchto VOP, obsahom písomných pokynov, marketingového plánu alebo schváleného návrhu zadania, inak v súlade s obchodnými zvyklosťami a obvyklým spôsobom poskytovania služieb, a to vždy riadne a včas.

5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje najmä:

 1. dodávať Služby v zmysle požiadaviek a pokynov Objednávateľa odborne, riadne a včas;
 2. pri dodávaní Služieb postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sú platné v Slovenskej republike, zásady správnej odbornej praxe, ako aj rozhodnutia a vyjadrenia príslušných orgánov verejnej správy, ako aj dodržiavať pri dodávaní Služieb pokyny Objednávateľa; týmto nie je dotknutá zodpovednosť Poskytovateľa za riadne, včasné a odborné poskytnutie Služieb, ak nie je výslovne uvedené inak;
 3. poskytovať súčinnosť potrebnú na riadne a včasné dodávanie Služieb podľa požiadaviek Objednávateľa;
 4. umožňovať Objednávateľovi kontrolu dodávania Služieb, a to na základe predchádzajúcej žiadosti Objednávateľa;
 5. bezodkladne písomne informovať Objednávateľa/Klienta o nesprávnosti a/alebo nevhodnosti pokynu Objednávateľa/Klienta; ak tieto pokyny prekážajú v riadnom dodávaní Služieb, je Poskytovateľ oprávnený dodávanie Služieb obmedziť alebo ak to vyžadujú okolnosti dodávania Služieb aj úplne prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa/Klienta alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ/Klient trvá na dodaní Služieb podľa daných pokynov; ak Objednávateľ/Klient na svojom pokyne trvá, Poskytovateľ nezodpovedá za vady dodaných Služieb;
 6. spolupracovať s Objednávateľom/Klientom a poskytovať mu všetky informácie potrebné na riadne dodanie Služieb, ako aj ho informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať z hľadiska plnenia Zmluvy a jednotlivých Objednávok význam;
 7. bezodkladne informovať Objednávateľa/Klienta o akýchkoľvek prekážkach dodávania Služieb brániacich alebo významne sťažujúcich dodávanie Služieb alebo odovzdanie nosiča dát podľa Zmluvy.

5.3 Poskytovateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje a zaväzuje sa, že na plnení Zmluvy sa budú podieľať iba osoby legálne zamestnané Poskytovateľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.4 Objednávateľ/Klient sa zaväzuje:

 1. poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť Poskytovateľovi a konzultácie pri plnení zmluvy, ak o to Poskytovateľ požiada,
 2. poskytnúť všetky dostupné informácie a podklady nevyhnutné pre poskytovanie služieb, oboznámiť Poskytovateľa so všetkými novými informáciami a skutočnosťami, ktoré by mohli mať zásadný vplyv na poskytovanie služieb,
 3. zaplatiť Odmenu za riadne a včas dodané Služby podľa týchto VOP s Zmluvy.

5.5 Zodpovednosť za obsahovú a odbornú stránku všetkých poskytnutých podkladov má výhradne Objednávateľ/Klient.

5.6 Akákoľvek zo zmluvných strán, ktorá má vedomosť o skutočnosti, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Písomné oznámenie sa považuje za doručené prostredníctvom e-mailu na adresy kontaktných osôb uvedených v Zmluve.
Každá zmena v zozname kontaktných osôb Objednávateľa/Klienta musí byť zaslaná Poskytovateľovi písomne najneskôr 7 (slovom: siedmich) pracovných dní pred vykonaním zmeny.

VI CENOVÉ, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

6.1 Poskytovateľ poskytuje služby Klientovi za cenu uvedenú v Zmluve (časť schválená cenová ponuka) alebo schválenom návrhu zadania a v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

6.2 Úhradu prípadných mediálnych nákladov za mediálny priestor je povinný zabezpečiť Objednávateľ/Klient ešte pred začiatkom poskytovania služieb, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nerealizovať služby súvisiace s týmito úhradami do okamihu ich splatenia Objednávateľom. Cena za tieto úhrady mediálnych nákladov môže byť prevedená aj v prospech Poskytovateľa, pričom jej použitie je účelovo viazané na úhradu ceny účtovanej za mediálny priestor.

6.3 Odmena za poskytovanie služieb bude uhradená Klientom na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom vždy ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorého sa platba týka. Fakturačným obdobím je jeden kalendárny mesiac, ktorý začína vždy v prvý deň kalendárneho mesiaca a končí sa v posledný deň kalendárneho mesiaca. V prípade, že sa s poskytovaním služieb začne alebo skončí v priebehu fakturačného obdobia, odmena za poskytovanie služieb sa v prvý a v posledný kalendárny mesiac vyúčtuje ako alikvotná časť za dané fakturačné obdobie.

6.4 Ak sú predmetom zmluvy “Nepaušálne služby”, ktoré sú poskytované výhradne na základe objednávky a ich plnenie nemá opakujúci sa charakter, tak platia podmineky ustanovené v rámci Zmluvy.

6.5 Odmena za poskytovanie ďalších služieb na základe a v zmysle schváleného návrhu zadania bude uhradená Klientom na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom po poskytnutí uvedených služieb.

6.6 Faktúry je povinný Klient uhradiť v zásade bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech účtu Poskytovateľa.

6.7 Odmena za predmet zmluvy bude fakturovaná DPH podľa platného všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase fakturácie. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu Poskytovateľ.

6.8 V prípade, že faktúra nebude po vecnej a formálnej stránke správne vyhotovená, nebude obsahovať všetky údaje podľa aktuálne platného zákona o dani z pridanej hodnoty alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ ju vráti na prepracovanie (doplnenie) s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť a pre ktoré bola vrátená. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej (doplnenej) faktúry Objednávateľovi.

6.9 Poskytovateľ ďalej je oprávnený postúpiť a alebo založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Klientovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Klientovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke Klienta voči Poskytovateľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti so zmluvou.

6.10 Klient ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Poskytovateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Klient nie je oprávnený jednostranne započítať žiadnu svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke Poskytovateľa voči Klientovi.

VII OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A MLČANLIVOSŤ

7.1 Obe zmluvné strany berú na vedomie, že prídu do styku s dôvernými informáciami a údajmi druhej zmluvnej strany. Týmto sa zaväzujú dodržať utajenie informácií a zamedziť zneužitiu týchto informácií vo svoj prospech alebo prospech tretích osôb svojím zavinením.

7.2 Za Dôverné informácie sa považujú Informácie, ktoré:

 1. všetky Informácie, ktoré (i) ktorákoľvek Strana v akejkoľvek zmyslami vnímateľnej podobe poskytla, odovzdala, oznámila alebo sprístupnila druhej Strane v súvislosti so vzájomnou spoluprácou alebo (ii) ktorákoľvek Strana prijala alebo získala pred uzavretím Zmluvy,
 2. všetky Informácie, ktoré (i) ktorákoľvek Strana v akejkoľvek zmyslami vnímateľnej podobe poskytla, odovzdala, oznámila alebo sprístupnila druhej Strane v súvislosti so vzájomnou spoluprácou alebo (ii) ktorákoľvek Strana prijala alebo získala po uzavretí Zmluvy,
 3. všetky Informácie, ktoré nie sú verejne prístupné, ani všeobecne známe alebo neboli Stranami zverejnené,
 4. osobné údaje dotknutých osôb (vo vzťahu k Stranám) v zmysle zákona č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä, ktoré sa týkajú vzájomnej spolupráce Strán a jej podmienok
 5. ktoré sa týkajú ktorejkoľvek Strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Strane)
 6. ktoré sa týkajú obchodných partnerov ktorejkoľvek Strany
 7. pre ktoré je stanovený právnymi predpismi osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti)
 8. ktoré sú výslovne Stranou označené ako „dôverné“ alebo iným obdobným označením, z ktorého je zjavné, že sa jedná o Dôvernú informáciu

7.3 Za Dôverné informácie sa nepovažujú Informácie, ktoré:

 1. sa stali verejnými už pred uzavretím Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú
 2. sa stanú všeobecne a verejne dostupné po uzavretí Dohody z iného dôvodu, ako dôvodu porušenia povinností podľa Dohody, čo musí byť preukázateľné
 3. majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade Strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej Strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti,
 4. boli získané Stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie

7.4 Poskytovateľ sa zaväzuje nepoužiť získané informácie inak ako pre plnenie predmetu zmluvy, zabezpečiť, aby v súvislosti s plnením predmetu zmluvy nedošlo k zneužitiu informácii Klienta a rovnako sa zaväzuje k takému konaniu, ktoré bude minimalizovať kontakt s informáciami na mieru čo najnižšiu, avšak postačujúcu k riadnemu plneniu Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti nezaniká ani po ukončení Zmluvy, nie je možné sa jej nijako zbaviť. V prípade porušenia tohto záväzku je Poskytovateľ povinný uhradiť Klientovi ním zavinenú preukázateľnú škodu. Týmto záväzkom mlčanlivosti nie je dotknuté zverejnenie Zmluvy ako povinne zverejňovanej zmluvy.

7.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia dostatočné poučenie každej osoby, ktorá sa zúčastňuje plnenia Zmluvy, o obsahu pojmu „dôverná informácia“ a nevyhnutnosti jej utajenia v súlade s týmito VOP a zmluvou. Prístup k dôverným informáciám bude obmedzený na tých zamestnancov zmluvnej strany, ktorí sa s dôvernými informáciami oboznamujú v rozsahu potrebnom na plnenie Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby záväzok utajenia dôverných informácií prevzali všetky tretie osoby, ktoré sa budú zúčastňovať na plnení Zmluvy.

7.6 Zmluvné strany môžu poskytnúť dôverné informácie len svojim zamestnancom alebo zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na riadne plnenie zmluvy, pri súčasnej realizácii vyššie uvedených opatrení.

VIII ZMLUVNÉ SANKCIE A NÁHRADA ŠKODY

8.1 V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie zmluvne dojednaných služieb, bez toho aby sa dostal do omeškania.

8.2 V prípade omeškania s úhradou faktúry alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku má Poskytovateľ právo nie však povinnosť fakturovať Klientovi zmluvnú pokutu vo výške 0,075 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré Poskytovateľovi vzniknú porušením zmluvnej povinnosti Klienta.

8.4 Zmluvné pokuty sú splatné do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane.

8.5 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z týchto VOP a zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, s výnimkou ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

IX AUTORSKÉ PRÁVO

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na každé autorské dielo, vytvorené v rámci plnenia zo zmluvného vzťahu medzi klientom a Poskytovateľom, udeľuje Poskytovateľ Klientovi bezodplatne ku dňu odovzdania a prevzatia služieb výhradnú vecne, územne a časovo (po dobu právnej ochrany majetkových práv trvajúcu) neobmedzenú bezodplatnú licenciu na jeho použitie ako celku alebo jeho jednotlivých častí nevyhnutnú na dosiahnutie účelu zmluvy v neobmedzenom rozsahu v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon), ktorá, pre zamedzenie pochybností, zahŕňa právo jeho: prispôsobovania, modifikovania, upravovania, publikovania.

9.2 Objednávateľ však nemá právo dodané autorské dielo, vytvorené v rámci plnenia zo zmluvného vzťahu medzi klientom a Poskytovateľom: kopírovať, distribuovať a začleňovania do iných diel. Ďalej Poskytovateľom udelená licencia nezahŕňa súhlas na udelenie sublicencie na používanie diela pre žiadne tretie osoby, či na prevedenie takej licencie na tretie osoby.

9.3 Výhradnosť licencie zahŕňa aj skutočnosť, že na použitie autorského diela podľa Zmluvy (jeho časti) v rozsahu uvedenej licencie nemôže byť autorom a ani Poskytovateľom akoukoľvek formou udelená licencia (súhlas na použitie autorského diela) tretej osobe odlišnej od Klienta, a tiež, že autor a aj Poskytovateľ sa zdrží používania autorského diela (jeho dotknutej časti) v rozsahu uvedenej licencie.

X TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

10.1 Zmluva zaniká:

 1. uplynutím času, ak je Zmluva uzavretá na dobu určitú,
 2. písomnou dohodou zmluvných strán,
 3. písomnou výpoveďou zo strany Klienta s trojmesačnou výpovednou lehotou, pričom výpovedná lehota začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, pričom návrhy zadania schválené počas plynutia tejto doby budú zrealizované v zmysle zmluvy,
 4. písomným odstúpením od zmluvy, z dôvodu podstatného alebo nepodstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

10.2 V prípade ukončenia Zmluvy dohodou zmluvných strán, Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

10.3 Za podstatné porušenie Zmluvy sa považujú porušenia zmluvy stanovené Obchodným zákonníkom a/alebo porušenie Zmluvy stanovené týmito VOP alebo Zmluvou ako podstatné porušenie Zmluvy.

10.4 Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

 1. ak sa Poskytovateľ omešká s poskytovaním akýchkoľvek paušálnych služieb dohodnutých v Zmluve alebo na základe schváleného návrhu zadania viac ako 2x v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,
 2. ak Klient je omeškaní s úhradou faktúry alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku vo vzťahu k Poskytovateľovi viac ako 60 dní.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla.

10.6 Za nepodstatné porušenie Zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušení zmluvy definovaných v týchto VOP alebo zmluve ako podstatné porušenie zmluvy. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší nepodstatným spôsobom niektorú zo svojich povinností dohodnutých v zmluve a nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne určenej primeranej lehote stanovenej dotknutou zmluvnou stranou, môže
táto zmluvná strana od zmluvy odstúpiť. Za dodatočne primeranú lehotu sa na účely Zmluvy rozumie lehota minimálne päť pracovných dní, s prihliadnutím na povahu predmetnej veci. Výzva na splnenie povinnosti s určením dodatočnej primeranej lehoty musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane.

XI KOMUNIKÁCIA

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené Zmluve, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane, a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany podľa prvej vety týchto VOP, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane.

11.2 Akákoľvek bežná komunikácia v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronickej komunikácie cez elektronickú poštu na e-mailové adresy kontaktných osôb uvedených v Zmluve.

11.3 Ak predmetom komunikácie je vznik, zmena alebo zánik právnych vzťahov v súvislosti so Zmluvou (ďalej len ako „oznámenie“), zmluvné strany sa zaväzujú uskutočňovať oznámenia v písomnej forme. Každé oznámenie musí byť riadne doručené druhej zmluvnej strane. Doručovanie je možné vykonať prostredníctvom pošty, osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom).

XII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Tieto VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 01.01.2023

12.2 Tieto VOP v znení platnom a účinnom v deň uzatvorenia Zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

12.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP zmeniť, doplniť alebo nahradiť novými obchodnými podmienkami (ďalej len „nové VOP“). Nové VOP Poskytovateľ zverejní na hajomalomfeszt.sk spolu s určením ich platnosti a účinnosti alebo priamo zaslaním zmenených alebo nových obchodných podmienok Klientovi prostredníctvom e-mailovej správy. Ak Poskytovateľ nesúhlasí s novými VOP, je oprávnený vypovedať Zmluvu, a to najneskôr do dňa účinnosti zmien VOP a počas výpovednej lehoty budú platiť pre Klienta VOP pred zmenou. Nové VOP sa aplikujú na záväzkový vzťah zmluvných strán odo dňa nadobudnutia ich účinnosti. Nové VOP nemajú vplyv na právne nároky, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami pred účinnosťou zmeny.

12.4 Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli Poskytovateľa hajomalomfeszt.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.

12.5 Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom práva, povinnosti a vzťahy zmluvných strán v Zmluve neupravené sa budú spravovať týmito VOP. Vzťahy neupravené v týchto VOP alebo v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.6 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo sa stane neplatným v budúcnosti, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Príslušné ustanovenie VOP sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojím významom a účelom najbližšie.

12.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej zmluvnej strany a že vykonajú všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre realizáciu činností upravených týmito VOP a Zmluvou. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo majú prispieť k dosiahnutiu účelu Zmluvy.

12.8 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné zmeny právneho stavu, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podmienok Zmluvy, oznámiť písomne druhej zmluvnej strane najneskôr 30 dní pred predpokladanou zmenou.

12.9 V prípade sporného výkladu ustanovení Zmluvy alebo neplnenia záväzkov zmluvných strán sa obidve zmluvné strany budú snažiť prednostne dosiahnuť vzájomnú dohodu. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. Prípadné spory týkajúce sa výkladu a realizácie Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.